Dofinansowanie UE

dofinansowanie UE


Zakup innowacyjnej maszyny oraz budowa hali w celu rozwinięcia prowadzonej działalności gospodarczej.
Przedsięwzięcie polega na zakupie innowacyjnej maszyny do cięcia kamienia naturalnego oraz budowie hali parterowej, wykonanej w technologii szkieletu stalowego, pokrytego płytami warstwowymi i krytej dachem dwuspadowym o powierzchni 3520,69 m2(koszt niekwalifikowany). W ramach kosztów niekwalifikowanych wykonane zostaną również, na posiadanych działkach, przyłącza wodociągowe oraz energetyczne wraz z instalacją niezbędną do funkcjonowania maszyny, planowanej do zakupu. Cele i efekty projektu: W wyniku realizacji projektu zostanie utworzony kolejny nowy zakład produkcyjny, w nowej lokalizacji - na terenie SSE Mielec. Celem projektu jest rozwinięcie prowadzonej działalności poprzez zakup innowacyjnej maszyny oraz budowa hali parterowej. Osiągnięcie celów projektu wiąże się z osiągnięciem określonych rezultatów oraz korzyści ekonomicznych i społecznych. Podstawowym rezultatem projektu będzie wzrost przychodów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy o przychody związane z wykonywaniem precyzyjnego cięcia kamienia naturalnego z zastosowaniem lin diamentowych. W wyniku wprowadzenia innowacji procesowej, polegającej na zastosowaniu nowoczesnej technologii w procesie produkcji, zostaną wprowadzone do oferty cztery innowacje produktowe ( blaty kuchenne o długości ponad 2,5 m, wyspy kuchenne o szerokości ponad 1,25m do 2m, okładziny ścienne, płyty nagrobkowe o dużych szerokościach powyżej 1,25m). Istotnym aspektem projektu jest fakt, ze zakład produkcyjny powstanie na terenie miasta Szczecin, podczas gdy Beneficjent ma siedzibę firmy w Kamieniu Pomorskim. W tym aspekcie, jednym z rezultatów projektu będzie wprowadzenie innowacji nietechnologicznej w przedsiębiorstwie. Oprócz wymienionych korzyści ekonomicznych, związanych ze wzrostem konkurencyjności Przedsiębiorstwa na rynku, realizacja projektu wiąże się również z korzyściami społecznymi zarówno mierzalnymi jak i niemierzalnymi - w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy o 5,5 etatów na nowych stanowiskach pracy. Całkowite wydatki Projektu wynoszą: 1.550.478,00 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą nie więcej niż 1.347.528,00 zł. Beneficjent po spełnieniu warunków określonych w Umowie o dofinansowanie Projektu otrzyma dofinansowanie ze środków EFRR do kwoty 741.140,40 zł.


dofinansowanie UE


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie Operacja pn. Rozwój firmy - zakup automatycznej piły mostowej sterowanej numerycznie i świadczenie dodatkowych usług mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie produkcji, wzrost zatrudnienia i promowanie obszaru LSR współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

logo

Zapytanie Ofertowe Jan Hybiak19.06.2018.pdf

Baza konkurencyjnoœci - opublikowane zapytanie ofertowe 19.06.2018 Jan Hybiak.pdf


dofinansowanie UE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa Projektu:
"Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Jan Hybiak - Kamieniarstwo Export - Import poprzez zakup nowoczesnej maszyny, która doprowadzi do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego."


Beneficjent:
Jan Hybiak - Kamieniarstwo Export - Import.

Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego

Mamy przyjemność poinformować P.T. Klientów, że dzięki wsparciu z funduszy unijnych możemy zaoferować Państwu następujące udoskonalone produkty granitowe:
- Schody
- Podstopnie
- Parapety
- Blaty kuchenne
- Blaty łazienkowe
- Obrzeża granitowe
- Elementy nagrobkowe,

Uzyskane wsparcie pozwoliło nam wprowadzić do produkcji nowy produkt:
- cokoliki granitowe

Zapraszamy do współpracy