Dofinansowanie UE

dofinansowanie UE


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Rozwój firmy – zakup automatycznej piły mostowej sterowanej numerycznie i świadczenie dodatkowych usług mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie produkcji, wzrost zatrudnienia i promowanie obszaru LSR współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

logo

Zapytanie Ofertowe Jan Hybiak19.06.2018.pdf

Baza konkurencyjności - opublikowane zapytanie ofertowe 19.06.2018 Jan Hybiak.pdf


dofinansowanie UE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa Projektu:
"Wzrost konkurencyjno¶ci i innowacyjno¶ci firmy Jan Hybiak - Kamieniarstwo Export - Import poprzez zakup nowoczesnej maszyny, która doprowadzi do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego."


Beneficjent:
Jan Hybiak - Kamieniarstwo Export - Import.

Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego

Mamy przyjemno¶ć poinformować P.T. Klientów, że dzięki wsparciu z funduszy unijnych możemy zaoferować Państwu następuj±ce udoskonalone produkty granitowe:
- Schody
- Podstopnie
- Parapety
- Blaty kuchenne
- Blaty łazienkowe
- Obrzeża granitowe
- Elementy nagrobkowe,

Uzyskane wsparcie pozwoliło nam wprowadzić do produkcji nowy produkt:
- cokoliki granitowe

Zapraszamy do współpracy